Na betaling van de bestelling in de webshop, kun je een e-book meteen op een computer lezen. Door op “bestelling plaatsen” te klikken in de webshop zie je af van je herroepingsrecht en stem je in met directe levering. Je kunt een e-book (digitaal boek) dus NIET ruilen of annuleren.

Algemene Voorwaarden 2.0

digitaal gekochte producten via lauravoet.com

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Eenmanszaak Laura Voet Grafisch Ontwerp, gevestigd te Culemborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72965290.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Laura Voet Grafisch Ontwerp een overeenkomst is aangegaan via lauravoet.com.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Laura Voet Grafisch Ontwerp voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: ondersteunen van ondernemers met hun verpakkingen en huisstijl doormiddel van e-books, 1-op-1-sessies, coaching en digitale producten op lauravoet.com.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Laura Voet Grafisch Ontwerp en klant krachtens welke Laura Voet Grafisch Ontwerp de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Website: www.lauravoet.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Laura Voet Grafisch Ontwerp gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen op www.lauravoet.com tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Laura Voet Grafisch Ontwerp of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij of zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Laura Voet Grafisch Ontwerp worden ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN
3.1. Prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.2. Alle door Laura Voet Grafisch Ontwerp gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.3. Laura Voet Grafisch Ontwerp behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Laura Voet Grafisch Ontwerp verricht inhoudende de aanvaarding van een overeenkomst.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Laura Voet Grafisch Ontwerp binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Laura Voet Grafisch Ontwerp heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Laura Voet Grafisch Ontwerp zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Laura Voet Grafisch Ontwerp wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Laura Voet Grafisch Ontwerp, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Laura Voet Grafisch Ontwerp gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Laura Voet Grafisch Ontwerp in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Laura Voet Grafisch Ontwerp uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

5.1. Laura Voet Grafisch Ontwerp garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Laura Voet Grafisch Ontwerp spant zich in om de gegevens die Laura Voet Grafisch Ontwerp voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Laura Voet Grafisch Ontwerp met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Laura Voet Grafisch Ontwerp uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. Laura Voet Grafisch Ontwerp heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.
5.6. De geleverde producten door Laura Voet Grafisch Ontwerp mogen door de klant niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de overeenkomst is overeengekomen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Laura Voet Grafisch Ontwerp te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Laura Voet Grafisch Ontwerp op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Laura Voet Grafisch Ontwerp om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laura Voet Grafisch Ontwerp zijn verstrekt, heeft Laura Voet Grafisch Ontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Laura Voet Grafisch Ontwerp steeds schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Laura Voet Grafisch Ontwerp geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Laura Voet Grafisch Ontwerp binnen 7 werkdagen na levering van de dienst en/of het product, doch binnen één maand na afronding van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Laura Voet Grafisch Ontwerp één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.
6.7. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Laura Voet Grafisch Ontwerp meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.
6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Laura Voet Grafisch Ontwerp mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.
6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Laura Voet Grafisch Ontwerp.
6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.13. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book te ruilen en/of te retourneren. Door het bestellen en het betalen van digitale producten (cursussen, trajecten en/of e-books) krijgt de klant onmiddellijk toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er via de webshop uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van de 14 dagen bedenktijd en het recht om de overeenkomst te herroepen.
6.14. Laura Voet Grafisch Ontwerp kan producten en diensten zoals genoemd in artikel 6.13. uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Laura Voet Grafisch Ontwerp te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Laura Voet Grafisch Ontwerp opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Laura Voet Grafisch Ontwerp dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.
7.3. Een door Laura Voet Grafisch Ontwerp vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Laura Voet Grafisch Ontwerp niet van rechtswege in verzuim.
7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Laura Voet Grafisch Ontwerp, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Laura Voet Grafisch Ontwerp mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.6. Aan de leveringsplicht van Laura Voet Grafisch Ontwerp zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Laura Voet Grafisch Ontwerp geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Laura Voet Grafisch Ontwerp verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen per mail.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particulieren geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.6. In bovenstaande gevallen heeft Laura Voet Grafisch Ontwerp voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, teksten alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Laura Voet Grafisch Ontwerp tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Laura Voet Grafisch Ontwerp geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Laura Voet Grafisch Ontwerp en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Laura Voet Grafisch Ontwerp.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Laura Voet Grafisch Ontwerp ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Laura Voet Grafisch Ontwerp, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 5.4, artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.6. Bij inbreuk heeft Laura Voet Grafisch Ontwerp recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Laura Voet Grafisch Ontwerp en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Laura Voet Grafisch Ontwerp kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Laura Voet Grafisch Ontwerp onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €10.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Laura Voet Grafisch Ontwerp uitkeert.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Laura Voet Grafisch Ontwerp dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laura Voet Grafisch Ontwerp aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Laura Voet Grafisch Ontwerp toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Laura Voet Grafisch Ontwerp sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Laura Voet Grafisch Ontwerp geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Laura Voet Grafisch Ontwerp.
10.5. Laura Voet Grafisch Ontwerp is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Laura Voet Grafisch Ontwerp voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Laura Voet Grafisch Ontwerp.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Laura Voet Grafisch Ontwerp is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Laura Voet Grafisch Ontwerp kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Laura Voet Grafisch Ontwerp een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Laura Voet Grafisch Ontwerp onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Laura Voet Grafisch Ontwerp, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Laura Voet Grafisch Ontwerp, wanprestatie door leveranciers van Laura Voet Grafisch Ontwerp waardoor Laura Voet Grafisch Ontwerp haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Laura Voet Grafisch Ontwerp of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Laura Voet Grafisch Ontwerp ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Laura Voet Grafisch Ontwerp in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Laura Voet Grafisch Ontwerp, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Laura Voet Grafisch Ontwerp de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Laura Voet Grafisch Ontwerp voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Laura Voet Grafisch Ontwerp;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Laura Voet Grafisch Ontwerp zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Laura Voet Grafisch Ontwerp vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Laura Voet Grafisch Ontwerp behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Laura Voet Grafisch Ontwerp overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Laura Voet Grafisch Ontwerp zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Laura Voet Grafisch Ontwerp in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Laura Voet Grafisch Ontwerp worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Laura Voet Grafisch Ontwerp aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Laura Voet Grafisch Ontwerp.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Laura Voet Grafisch Ontwerp te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Laura Voet Grafisch Ontwerp, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Laura Voet Grafisch Ontwerp en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Laura Voet Grafisch Ontwerp alleen bindend indien en voor zover deze door Laura Voet Grafisch Ontwerp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Laura Voet Grafisch Ontwerp op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Laura Voet Grafisch Ontwerp hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Laura Voet Grafisch Ontwerp partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Laura Voet Grafisch Ontwerp zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.